ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Správce osobních údajů: RainFellows s.r.o., IČ 281 37 736, se sídlem Masarykovo náměstí 38/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 56878.

Kontaktní osoba správce:  Lenka Turečková, tel. 773 819 191,   e-mail: lenka.tureckova@rainfellows.com

Účel zpracování osobních údajů:

 • zpracování objednávek účasti na workshopech a akcích pořádaných nebo spolupořádaných RainFellows s.r.o.
 • marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti

Poskytnutí osobních údajů je:

 • povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
 • dobrovolné pro hodnocení služby

Vaše práva jsou:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 5 let od vyřízení poslední objednávky služby.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.

Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.